Tăng Thành Viên Telegram

Lưu ý: Nên Buff dư thêm 10 - 20% trên tổng số lượng để tránh tụt chút ít.
( Tương Tác x )
Lưu ý

Thành viên Telegram - Tây Tốc độ Thường lên luôn sau khi Tạo Đơn!